Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc


Utrata przytomnoci – pozycja bezpieczna
Objawy:
  brak reakcji na bodce zewntrzne, wyczuwalne ttno oraz oddech. Zaburzenia orientacji, brak reakcji na ból, brak logicznego kontaktu sownego z ratowanym, piczka.
Nie wolno:
  zostawia ratowanego samego, podawa niczego do ust, podkada niczego pod gow. Pozostawi w pozycji na wznak.

 

 

 

 

 

 
 
Naley:  udroni drogi oddechowe poprzez odchylenie do tyu gowy poszkodowanego z równoczesnym odcigniciem brody do góry zapewniajc prawidowe oddychanie i zapobiegajc zachyniciu. Dla bezpieczestwa przed i po odchyleniu gowy zagldn do jamy ustnej poszkodowanego, aby usun ewentualne ciaa obce. Jeeli ratowany jest nieprzytomny, ale ma wyczuwalne ttno i oddech naley uoy go w pozycji bezpiecznej.

Sztuczne oddychanie
Wykonujemy, gdy poszkodowany nie oddycha, ale ttno jest wyczuwalne

Postpowanie
:  uoy poszkodowanego na twardym podou, na plecach. Rozpocznij od dwóch spokojnych dmuchni powietrza. Trzymajc gow stale w odchyleniu do tyu, wdmuchuj spokojnie powietrze (ok. 1 – 1,5s) do momentu wyranego uniesienia si klatki piersiowej. Odczekaj na wydech (ok. 1s), patrz czy klatka piersiowa opada, wykonaj drugie wdmuchniecie. Po dwóch pocztkowych wdmuchniciach, sztuczne oddychanie wykonuj w rytmie jedno wdmuchnicie co pi sekund. Co 1 – 2 min. Sprawdzaj czy nie powróci samoistny oddech i czy nie zaniko ttno. Jeeli nie wyczuwasz ttna natychmiast przystp do reanimacji. Jeeli ttno jest, a oddechu nadal brak, kontynuuj sztuczne oddychanie.

Reanimacja
Wykonujemy, gdy poszkodowany nie oddycha i brak ttna
.
Postpowanie: uoy poszkodowanego na twardym podou, na plecach, udroni drogi oddechowe.

Jeden ratownik: trzymajc gow stale w odchyleniu do tyu, wdmuchuj spokojnie powietrze (ok. 1 – 1,5s) do momentu wyranego uniesienia si klatki piersiowej. Odczekaj na wydech, patrz czy klatka piersiowa opada. Wykonaj drugie wdmuchnicie. Ustaw si na wysokoci klatki piersiowej. Z powierzchni klatki piersiowej styka si tylko nasada jednej rki. Palce nie mog dotyka klatki. Uciski wykonuj prostopadle w dó. Nie odrywaj rk od powierzchni mostka midzy uciskami. Tempo 15 ucisków na 10 sekund. Co 1 – 2 minuty sprawdzaj czy nie powrócio samoistne ttno i oddech. Jeeli nie, kontynuuj reanimacj.

Dwóch ratowników: ratownicy rozmieszczaj si po przeciwnych stronach poszkodowanego. Na kade jedno wdmuchnicie powietrza wykonuj seri piciu ucisków mostka.

Omdlenie
Objawy:
  omdlenia mog poprzedza zawroty gowy, zaburzenia widzenia, koatanie serca, nudnoci, wymioty.
Nie wolno:  zostawia ratowanego samego, podawa niczego doustnie, polewa twarzy wod, podkada pod gow np. koca.
Naley:
  uoy ratowanego na wznak, ustali przyczyn omdlenia (krótkotrwae omdlenie moe by objawem wielu gronych chorób). Jeli objawy ustpuj, po kilku minutach pomó ratowanemu wsta, obserwujc ratowanego. Jeli objawy nie ustpuj w cigu 5 minut, wezwij Pogotowie Ratunkowe.

Uraz krgosupa
Objawy
:  ból gowy, szyi, pleców, zaburzenia oddychania, niedowad, poraenie siy miniowej, bezwiedne oddawanie moczu, zaburzenia czucia nóg i (lub) rk, utrata przytomnoci
Nie wolno:  zostawia ratowanego samego, podawa niczego doustnie, porusza, jeli to nie jest absolutnie konieczne, odchyla gowy ratowanego, aby udroni drogi oddechowe.
Naley
:  sprawdzi czy ratowany oddycha – jeli nie, natychmiast rozpocz sztuczne oddychanie. Sprawdzi czy ratowany ma wyczuwalne ttno i czy oddycha – jeli nie, natychmiast rozpocz reanimacj. Jeli urazowi krgosupa towarzyszy krwawienie, naley zaoy opatrunek.

Wstrzs
Objawy:
  osabienie, niepokój; zimna, wilgotna skóra; przyspieszone, nieregularne ttno; nudnoci, wymioty; wzmoone pragnienie; zaburzenia wiadomoci.
Nie wolno
:  zostawia ratowanego samego, przykada ciepych okadów, podawa niczego doustnie, rusza niepotrzebnie ratowanego, jeli znajduje si w bezpiecznym miejscu.
Naley:
  ustali przyczyn wstrzsu. Sprawdzi, czy przyczyn wstrzsu nie jest uraz krgosupa. Jeli ratowany nie dozna urazu krgosupa, uó go na paskim podou z uniesionymi nogami (20 – 30 cm) i okryj kocem. Sprawdzi, czy ratowany oddycha – jeli nie, natychmiast rozpocz sztuczne oddychanie. Sprawdzi, czy ratowany ma wyczuwalne ttno i czy oddycha – jeli nie rozpocz reanimacj. Jeli ratowany wymiotuje lub krwawi z jamy ustnej, uó go w pozycji bezpiecznej. Jeli ratowany ma pragnienie, zwil tylko jego usta wod – nie podawaj niczego doustnie.Zatrucia
Objawy:
  ból gowy, biegunka, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia oddychania, zaburzenia wiadomoci, utrata przytomnoci
Nie wolno:  zostawia ratowanego samego, lekceway zatru – nawet jeli nie wystpiy jeszcze objawy, wywoywa wymiotów: po wypiciu nafty, terpentyny, lub benzyny; jeli upyno wicej ni 15 minut od poknicia substancji rcej (ugi, kwasy); jeli ratowany jest nieprzytomny
Naley: 
zachowa ostrono, aby samemu si nie zatru. Zabezpieczy opakowania (resztki), aby uatwi lekarzowi rozpoznanie przyczyny zatrucia.
Usun, jeli to moliwe i bezpieczne, rodek trujcy, zanim zostanie cakowicie wchonity (wywoa wymioty, jeli od czasu poknicia nie mino 15 minut), zdj skaon odzie, zmy trucizn ze skóry.


Oparzenia termiczne
Objawy:
  ból, poparzenia skóry, utrata przytomnoci, silne zaróowienie skóry.
Nie wolno:
  zdejmowa ubrania, w którym doszo do oparzenia.
Naley:
  oparzenia termiczne schadza woda, najlepiej biec. Jeeli schadzanie wod jest niemoliwe, dono wod w mniejszych naczyniach lub stosuj zimne kompresy. Oparzone miejsca ochadzaj co najmniej przez 15 minut. Oparzenie okryj jaowym opatrunkiem.Odmroenia

Objawy
:  ból, zaczerwienienie skóry, pcherze, twarda przemarznita skóra, martwica skóry i mini.
Nie wolno
:  rozgrzewa odmroonych czci ciaa, jeli moe doj do ich ponownego odmroenia, gwatownie ogrzewa odmroonych czci ciaa np. gorcym termoforem, stosowa masau do rozgrzania odmroonych czci ciaa, przekuwa pcherzy powstaych po odmroeniu.
Naley
:
1.    przenie ratowanego do ciepego pomieszczenia, zdj uciskajce czci ubrania oraz biuteri (mog ogranicza przepyw krwi).
2.    ogrzewa stopniowo w letniej wodzie o temperaturze ciaa zdrowego czowieka, na inne czci ciaa nakadaj ciepe (nie gorce) okady.
3.    Na uszkodzon skóre naoy opatrunek. Poda ciepe napoje.

Uraz oka
Objawy:
  zawienie, pieczenie, swdzenie, ból, obrzk powiek, zaczerwienienie oka, krwawienie, osabienie widzenia.
Nie wolno
:  trze oka, zakada opatrunku uciskajcego oko, wyciga wbitego w gak oczn ciaa obcego (powinien to zrobi specjalista).
Naley
:  ustali czy do oka dostao si ciao obce czy substancja chemiczna. Jeli do oka dostaa si substancja chemiczna, naley puka oko w czystej wodzie, co najmniej przez 15 – 30 minut. Jeli pod powiek dostao si ciao obce nie naley uywa waty lub ligliny (w oku pozostaj woski), ani twardych przedmiotów.

Poraenie prdem
Objawy:
  ból, poparzenia skóry, utrata przytomnoci
Nie wolno
:  dotyka osoby poraonej prdem, zanim nie odczy si jej od róda prdu.
Naley
:  przerwa obwód elektryczny poprzez wyczenie urzdzenia, wycignicie wtyczki z gniazda, wyczenie bezpieczników. Jeeli poszkodowany nie oddycha, zastosowa sztuczne oddychanie. Jeeli nie oddycha, oraz brak wyczuwalnego ttna – rozpocznij reanimacj. Jeeli ratowany jest nieprzytomny i nie dozna innych obrae, ale ma wyczuwalne ttno i oddycha, uó go w pozycji bezpiecznej.

Zamania
Objawy
:  ból, obrzk, krwawienie, zmiana zabarwienia skóry, znieksztacenie koczyny, trudno w poruszaniu, widoczne w ranie odamy kostne.
Nie wolno
:  rusza ratowanego bez wyranej potrzeby, przemieszcza rannego bez unieruchomienia amanej koczyny, porusza zaman czci ciaa, samodzielnie nastawia zaman cz ciaa.
Naley
:  zdj ze zamanej czci ciaa biuteri oraz - jeeli to konieczne zdj lub rozci ubranie. Ustabilizowa uszkodzon koczyn przez oboenie podrcznymi przedmiotami, aby nie wisiaa w powietrzu i nie moga si przesuwa. Unieruchomi dwa ssiednie stawy wykorzystujc do tego np. deseczk, kije lub sztywne, grube gazety. Przedrami naley unieruchomi przez podtrzymanie drug zdrow koczyn lub przez podwieszenie na czci koszuli, kurtki, chusty trójktnej. Nog mona unieruchomi, mocujc do zdrowej, za pomoc chust, podunych pasów materiaów, wypeniajc przestrze midzy nogami.


Krwotok zewntrzny
Objawy:
  krwawienie w wyniku przerwania cigoci skóry, blado luzówek, osabienie, przyspieszone, sabo napite ttno, pojawienie si niewielkiego krwawienia, zaczerwienienie i (lub) obrzk, ból w okolicy zranionego miejsca, gorczka, utrata przytomnoci
Nie wolno
:  czyci rozlegych ran, usuwa z nich cia obcych, uywa wskich opasek uciskowych, zakada opatrunku zbyt mocno, rusza ratowanego – jeeli zakada si uraz krgosupa lub zamanie koczyn, uywa waty ani ligliny do opatrywania ran
Naley:
  ucisn krwawice miejsca za pomoc opatrunku. Jeeli opatrunek przecieka, naley dooy nastpny i mocniej docisn banda. Poszkodowany powinien lee. Zraniona koczyna, jeeli nie jest zamana, powinna by uniesiona. Obserwowa ratowanego. Zadba aby skaleczona cz ciaa bya utrzymana w czystoci. Jeeli pojawi si gorczka, silne zaczerwienienie, obrzk w okolicy rany, powstanie prga odchodzca od rany, rana jest zanieczyszczona ziemi, piaskiem itp. – chorego powinien obejrze lekarz. Ucisn krwawice miejsca za pomoc opaski i zabandaowa – jeeli krwawienie nie ustaje.

 

 

 


 *Dzikujemy agencji ART AGORA za udostpnienie materiaów*  Webmaster: Strony www '2010